Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
1. Polityka Prywatności

Celem niniejszej Polityki jest określenie zasad, sposobu przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych przez Administratora, a także osób fizycznych, których dotyczą dane osobowe przetwarzane przez Administratora, np. kierujące do niego zapytanie w formie emaila. Niniejsza Polityka stanowi realizację przez Administratora obowiązków wynikających z art. 12 i 13 RODO oraz art. 173 ust. 1 ustawy z 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Administratorem Twoich danych osobowych jest: Plotyn Med sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Filona 16, 02-658 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000578633, NIP 5213708783, REGON 362687137. Plotyn Med Sp. z o.o. obsługuje i organizuje Szkołę Psychoterapii Gestalt.

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 15.10.2023.

2. Definicje

Oto definicje, które są wykorzystywane w niniejszej Polityce prywatności oraz w Regulaminie Serwisu. Służą one ułatwieniu zrozumienia zawartości tego dokumentu:

 1. Certyfikat: dokument poświadczający ukończenie szkolenia, stanowiącego Usługę Edukacyjną.
 2. Dostęp do E-Szkoleń: różnorodne nagrania, teksty lub inne treści związane z tematyką zdrowia psychicznego i psychoterapii w nurcie Gestalt, do których masz możliwość uzyskania dostępu poprzez zakup w Serwisie.
 3. E-Dziekanat – system elektroniczny umożliwiający administrację szkoleń długoterminowych realizowanych w formie stacjonarnej, wchodzących w zakres Usług Edukacyjnych.
 4. Konsument: każdy Użytkownik, który korzysta z Serwisu w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Konto: oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika; utworzenie i prowadzenie w ramach Serwisu Konta stanowi Usługę.
 6. Newsletter: jedna z oferowanych przez nas Usług, polegająca na przesyłaniu na Twój adres e-mail treści cyfrowych zawierających informacje o tematyce zdrowia psychicznego, psychoterapii w nurcie Gestalt, a także aktualności związanych z naszymi inicjatywami, w tym treści o charakterze handlowym.
 7. Opłata: kwota, którą należy opłacić w celu skorzystania z oferowanych przez nas odpłatnych Usług.
 8. Polityka Prywatności – dokument stanowiący własność Usługodawcy, regulujący kwestie przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz zasady korzystania przez Usługodawcę z plików cookies.
 9. Regulamin Serwisu: dokument, określający zakres oferowanych Usług oraz zasady korzystania z nich, a także związane z powyższym prawa i obowiązki Użytkownika i Usługodawcy.
 10. Regulamin Szkoły Psychoterapii Gestalt – dokument, określający zasady świadczenia i korzystania z Usługi Edukacyjnej.
 11. Serwis: strona internetowa dostępna pod domeną szkolagestalt.pl oraz wszystkie jej funkcjonalności pozwalające na dostęp do Usług.
 12. Siła wyższa: zdarzenie, którego nie można było przewidzieć (przy zachowaniu odpowiedniej staranności), które jest zewnętrzne zarówno w stosunku do Ciebie, jak i do nas, i któremu nie mogliśmy się przeciwstawić. Chodzi tutaj o różne zdarzenia, takie jak np. ataki hakerskie, działania władzy publicznej, katastrofy naturalne, wprowadzenie złośliwego oprogramowania do Serwisu albo awarie techniczne.
 13. Usługi: w świetle Regulaminu w zakres Usług wchodzą: Usługa Edukacyjna, Warsztaty, Usługa Superwizji, Konto, Newsletter, Dostęp do E-Szkoleń Dostęp do bazy danych Specjalistów. 
 14. Usługa Edukacyjna: szkolenie w formie stacjonarnej, którego realizacja jest rozłożona w czasie (minimum 6 miesięcy). Usługa Edukacyjna wymaga rejestracji w E-Dziekanacie oraz przejścia procesu rekrutacyjnego, którego końcowym efektem jest zawarcie Umowy o Świadczenie Usługi Edukacyjnej, dostępnej w tymże systemie. Realizacja Usługi Edukacyjnej podlega Regulaminowi Szkoły Psychoterapii, do którego dostęp Konsument uzyskuje w momencie wyrażenia chęci wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
 15. Usługa Superwizji: usługa świadczona przez Specjalistę (Superwizora) na rzecz Konsumenta. Świadczenie usługi może odbyć się w formie stacjonarnej lub online.
 16. Dostęp do Bazy danych Specjalistów – możliwość nawiązania kontaktu i współpracy ze Specjalistami, którzy współpracują z Usługodawcą.
 17. Usługodawca: Plotyn Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-658), przy ul. Filona 16. KRS: 0000578633, NIP: 5213708783, REGON: 362687137 o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 złotych, email: recepcja@szkolagestalt.pl, tel.: 884 921 921.
 18. Umowa: Umowa: umowa o świadczenie Usług zawierana pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą w celu skorzystania z poszczególnych Usług przez Użytkownika.
 19. Umowa o świadczenie Usługi Edukacyjnej: dokument określający prawa i obowiązki zarówno Usługodawcy jak i Konsumenta w zakresie świadczenia Usługi Edukacyjnej w formie stacjonarnej. Umowa o świadczenie Usługi Edukacyjnej jest zawierana w formie elektronicznej przez obie strony za pośrednictwem E-Dziekanatu.
 20. Specjalista: osoba, która ma właściwe kwalifikacje (np. psycholog, psychoterapeuta, trener, superwizor) i która świadczy na Twoją korzyść Usługi Edukacyjne lub Usługę Superwizji.
 21. Użytkownik: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu. Warunkiem korzystania z Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu jest osiągnięcie przez Użytkownika pełnoletności.
 22. Warsztaty: jednorazowe szkolenie odbywające się w formie stacjonarnej lub online, trwające od 8 do 30 godzin.
3. Zakres zbieranych danych

W związku ze świadczeniem oferowanych przez Administratora Usług (o których mowa w Regulaminie Serwisu Szkoły Psychoterapii Gestalt) zakres zbieranych przez nas danych osobowych zależy od Umowy, która reguluje warunki świadczenia Usługi. I tak:

 1. Usługi takie jak: Konto, Newsletter, Dostęp do Bazy Specjalistów wymagają podania następujących danych:
  1. imię,
  2. nazwisko,
  3. numer telefonu (opcjonalnie)
  4. adres e-mail.
 2. Usługi takie jak: Warsztaty, Dostęp do E-Szkoleń, Usługa Superwizji wymagają podania następujących danych:
  1. imię,
  2. nazwisko,
  3. numer telefonu,
  4. adres e-mail,
  5. adres zamieszkania,
  6. dane firmy niezbędne do faktury, jeśli istnieje taka potrzeba.
 3. Usługa Edukacyjna wymaga podania następujących danych:
  1. imię,
  2. drugie imię (opcjonalnie),
  3. nazwisko,
  4. nazwisko rodowe (opcjonalnie),
  5. płeć,
  6. informacje o ukończonej uczelni i uzyskanym dyplomie,
  7. informacje o aktualnie wykonywanym zawodzie,
  8. aktualne zdjęcie,
  9. obywatelstwo,
  10. numer i seria dowodu osobistego,
  11. data upłynięcia ważności dowodu,
  12. organ wydający dowód osobisty,
  13. data urodzenia,
  14. pesel,
  15. miejsce urodzenia,
  16. numer telefonu,
  17. adres e-mail,
  18. adres zamieszkania,
  19. adres do korespondencji,
  20. dane firmy niezbędne do faktury – jeśli jest taka potrzeba.

Możemy także zbierać Twoje dane, kiedy podzielisz się z nami swoją opinią o nas
lub o naszych Usługach, a także dane dotyczące Twoich zainteresowań i preferencji (np. kiedy wypełnisz nasze ankiety) lub gdy wyrazisz zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji marketingowych lub handlowych.

Ponadto Administrator gromadzi dane dotyczące zawartości plików i treść wiadomości skierowanych do Administratora oraz przetwarza je w celu udzielenia odpowiedzi.

4. Jak mogę skontaktować się z Plotyn Med sp. z o.o. w sprawach związanych z przetwarzaniem danych?

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: recepcja@szkolagestalt.pl, adresem korespondencyjnym: ul. Filona 16, 02-658 Warszawa albo pod numerem telefonu: 884 921 921.

5. W jaki sposób wykorzystujemy zabrane informacje i jaka jest podstawa prawna naszych działań?

Poniżej przedstawiamy cele, w jakich mogą być wykorzystane Twoje dane oraz podstawę prawną naszych działań:

 1. w celu zawarcia i wykonania Umowy o świadczenie Usług oferowanych przez Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia Umowy o świadczenie wybranej Usługi (art. 6 ust. 1 lit. a lub b RODO);
 2. w celu wydania certyfikatów (zaświadczeń). Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wydania certyfikatu (zaświadczenia). Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby uprawnionej albo niezbędność do realizacji umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. a lub b RODO);
 3. w celu uwierzytelniania oraz autoryzowania dostępu do Usług oferowanych przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 4. w celu archiwizowania dokumentów rozliczeniowych, w tym prowadzenia rachunkowości i dokumentacji księgowej. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do realizacji obowiązków prawnych na nałożonych na Administratora. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 5. w celu rozpatrywania skarg i reklamacji związanych z działalnością Administratora. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby uprawnionej albo niezbędność do realizacji Umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem Umowy (art. 6 ust. 1 lit. a lub b RODO);
 6. w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, w tym udokumentowanie zgłoszonych sprzeciwów wobec przetwarzania danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. w celu prowadzenia Newsletteru i/lub komunikacji, która następuje po wypełnieniu formularza dostępnego na stronach lądowania promujących Usługi świadczone przez Administratora w Serwisie. Wypełnienie formularza na stronie Serwisu lub na stronach lądowania skutkuje zapisem danych osobowych w aplikacji służącej do masowej komunikacji MailerLite. Oto link do polityki prywatności MailerLite (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 8. w celach analitycznych i statystycznych (biorąc udział w badaniach i wypełniając ankiety przesyłane przez Administratora). Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 9. w celu przesyłania informacji dotyczących bieżącej działalności Administratora, w tym informacji dotyczących planowanych szkoleń. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 10. w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania drogą email, pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego w przypadku kierowania do Administratora korespondencji niezwiązanej z Usługami świadczonymi na rzecz nadawcy. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda lub prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO);
 11. w celach związanych z inicjowaniem i utrzymaniem kontaktów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 12. w celu prowadzenia działań marketingowych i przekazywania informacji handlowych dotyczących oferowanych przez Administratora produktów i usług. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeżeli natomiast wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na Twój adres e-mail oraz numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
 13. w celu profilowania na potrzeby działań informacyjno-marketingowych Administratora,
  o których mowa powyżej. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby uprawnionej lub prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 14. w celach technicznych przy użyciu plików cookies (ciasteczka techniczne). Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu prawidłowego działania i funkcjonowania Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 15. w celach statystycznych i analitycznych, jeśli wyrazisz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies do celów analitycznych (ciasteczka analityczne); Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby uprawnionej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 16. w celach marketingowych, jeśli wyrazisz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies do celów marketingowych (ciasteczka marketingowe). Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby uprawnionej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 173 ustawy – Prawo telekomunikacyjne);
 17. w celach związanych z prowadzeniem przez nas profilu firmowego w mediach społecznościowych (takich jak Facebook / Instagram / TikTok) na zasadach określonych przez właścicieli danego medium (portalu) i informowania w nim o naszych produktach, promocjach i innych wiadomościach dotyczących naszej działalności, co uważamy za nasz prawnie uzasadniony interes. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub zgoda osoby uprawnionej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO albo art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 173 ustawy – Prawo telekomunikacyjne);
 18. w celu przekazywania danych do partnerów handlowych mających siedzibę w państwie trzecim, tj. kraju znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w ramach działalności Administratora. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 45 ust. 3 RODO albo 49 ust. 1 lit. a lub b RODO);
 19. w celu zintegrowania funkcjonalności Serwisu takich jak mapy, kalendarz, bramki płatnicze, usługi analityczne, reklamowe, media społecznościowe, Serwis używa API (interfejsów programistycznych aplikacji) zewnętrznych partnerów. Korzystanie z tych API może prowadzić do tworzenia dodatkowych ciasteczek lub korzystania z istniejących ciasteczek w celu przetwarzania danych użytkowników. Zewnętrzni partnerzy mogą przechowywać i przetwarzać te dane zgodnie z własnymi politykami prywatności.
6. Przez jaki okres przetwarzamy zebrane informacje?

Administrator przetwarza pozyskane dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu/celów dla jakich zostały zebrane. Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania, w związku z czym:

 1. dane zebrane w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy o świadczenie Usługi zawartej z Administratorem (Usługodawcą) – przetwarzane są przez czas niezbędny do realizacji Umowy i/lub Usługi, a po jej zakończeniu dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających z nich obowiązków do upływu terminów wskazanych w przepisach prawa cywilnego i archiwizacji;
 2. dane zebrane w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy o świadczenie Usługi Edukacyjnej zawartej z Administratorem (Usługodawcą) – przetwarzane są przez czas niezbędny do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Edukacyjnej (przejście procesu rekrutacyjnego) oraz realizacji Umowy o świadczenie Usługi Edukacyjnej, a po jej zakończeniu dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających z nich obowiązków do upływu terminów wskazanych w przepisach prawa oraz archiwizacji; Jeżeli po przejściu procesu rekrutacyjnego nie dojdzie do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Edukacyjnej, Administrator zobowiązuje się do usunięcia danych wymienionych w pkt 2 ust. 3 powyżej w terminie 90 dni od daty zakończenia procesu rekrutacji na wybrany przez Użytkownika rodzaj Usługi Edukacyjnej.
 3. dane zebrane w związku z wykonywaniem ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych – przetwarzane są przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych;
 4. dane zebrane w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora – przetwarzane są przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym zakresie nie dłużej jednak niż do czasu uznania za uzasadniony szczególną sytuacją osoby uprawnionej sprzeciwu, zaś w przypadku gdy prawnie uzasadnionym interesem jest marketing bezpośredni – do czasu wyrażenia sprzeciwu;
 5. w przypadku wyrażenia dobrowolnych i opcjonalnych zgód na przetwarzanie danych w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu informacji o działalności Administratora, a także wydarzeniach, szkoleniach i innych aktywnościach Administratora, również na podstawie osobnych zgód za pomocą wiadomości wysyłanych na adres e-mail lub numer telefonu oraz w trakcie rozmów telefonicznych – do czasu cofnięcia odpowiedniej zgody.

 

7. Kto jest odbiorcą danych osobowych zbieranych przez plotyn Med sp. z o.o.?

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być: podmioty przetwarzające je na nasze zlecenie tj. dostawcy usług księgowych, dostawcy systemów informatycznych, w tym systemów E-Dziekanat, dostawcy usług poczty elektronicznej, usług teleinformatycznych, hostingu, IT, obsługi administracyjnej, dostawcy internetowych usług marketingowych, podmioty współpracujące w zakresie obsługi prawnej oraz organy lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądy, organy ścigania lub instytucje państwowe, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Jeśli wyrazisz zgodę na ciasteczka marketingowe, Twoje dane zapisane w plikach cookies, będą przekazane do naszych partnerów reklamowych.

 

Jeśli wyrazisz zgodę na ciasteczka analityczne, Twoje dane zapisane w plikach cookies, będą przetwarzane przez podmiot dostarczający oprogramowanie do analizy ruchu na stronie Serwisu (np. Google Analytics)

Twoje dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Z uwagi jednak na korzystanie przez Administratora z dostawców zewnętrznych (Facebook – Meta Platforms INC, Google LLC, Microsoft Inc.) niektóre z informacji mogą być również przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W takiej sytuacji Administrator bez dodatkowego zezwolenia może przekazać dane osobowe do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych (Art. 45 ust. 1). Lista państw co do których Komisja Europejska wydała decyzję potwierdzającą, że państwo trzecie zapewnia odpowiedni stopień ochrony znajduje się pod tym Linkiem.

W razie braku decyzji Komisji Europejskiej wydanej w stosunku do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony określonej w art. 45 ust. 3 RODO lub braku odpowiednich zabezpieczeń określonych w art. 46 RODO, w tym wiążących reguł korporacyjnych zwrócimy się do Ciebie o wyrażenie wyraźnej zgody na takie przekazanie danych do państwa trzeciego, informując Cię również o ryzyku wiążącym się z takim przekazaniem na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO.

Oto podmioty spoza EOG, którym Twoje dane mogą zostać przekazane oraz okoliczności, w jakich może to nastąpić.

 1. Google Inc. z siedzibą w USA w zakresie analityki ruchu na stronie Serwisu w systemie Google Analytics oraz dostarczania dodatkowych funkcji (takich jak Google Maps, Google Search Console) związanych z prawidłowym funkcjonowaniem strony Serwisu oraz wyświetlaniem wyników wyszukiwania. Zobacz jak Google przetwarza i chroni Twoje dane. Ten dodatek do przeglądarki umożliwi Ci zarządzanie zakresem i poziomem dostępu do danych zbieranych przez Google Analytics.
 2. Google Inc. z siedzibą w USA w zakresie reklam i mierzenia ich skuteczności w systemie Google Ads. Zobacz jak Google przetwarza i chroni Twoje dane. Tutaj możesz zarządzać swoimi preferencjami i informacjami w systemie reklamowym Google.
 3. Mata Platforms Inc. (Facebook Inc). z siedzibą w USA w zakresie obsługi konta i dostępu do danych w serwisach społecznościowych (Facebook, Instagram, Whatsapp), reklam i mierzenia ich skuteczności związanych z instalacją na stronie Serwisu piksela Facebooka oraz API Konwersji. Zobacz jak Meta (Facebook) przetwarza i chroni Twoje dane.
 4. Microsoft Inc. z siedzibą w USA w zakresie korzystania z usługi Microsoft 365. Zobacz jak Microsoft Inc. przetwarza i chroni Twoje dane.
8. Profilowanie

Dane osobowe mogą być wykorzystywane przez Administratora w celu profilowania na potrzeby działań informacyjno-marketingowych. Profilowanie odbywa się na podstawie przekazanych nam Twoich danych osobowych. Profilowanie polega na pewnej formie zautomatyzowanego przetwarzania Twoich danych osobowych, które w oparciu o dane statystyczne lub zastosowane algorytmy pozwala Administratorowi na prognozę co do Twoich potrzeb i zainteresowań w celu dostarczania Tobie informacji i treści dostosowanych do indywidulanych preferencji. Osoba uprawniona może w dowolnym momencie złożyć sprzeciw wobec jej profilowania w celach informacyjno-marketingowych lub cofnąć wcześniej wyrażoną zgodę w przypadku profilowania polegającego na wyłącznie zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji wywołującej wobec Ciebie skutki prawne lub w inny istotny sposób wpływającej na Twoją osobę.

9. Jakie prawa przysługują Ci z racji tego, że Plotyn Med sp. z o.o. przetwarza Twoje dane osobowe?

Na podstawie obowiązujących przepisów prawa masz prawo do:

 1. dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 2. sprostowania danych osobowych;
 3. usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. przenoszenia danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda lub umowa;
 6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, przy czym nie ma to wpływu na przetwarzanie przed terminem cofnięcia;
 7. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes.

Administrator informuje, że nie ma obowiązku usunięcia danych (czyli realizacji “prawa do bycia zapomnianym”) w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do:

 1. korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,
 2. wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego,
 3. celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych,
 4. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Powyższe uprawnienia, a także zamiar wycofania zgody mogą zostać zrealizowane poprzez przesłanie stosownego żądania drogą elektroniczną na adres poczty Administratora bądź listownie na adres siedziby Administratora podany w punkcie 2 Polityki.

W każdym przypadku uznania, że prawa osoby fizycznej wynikające z przepisów prawa i Polityki są naruszane, Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2 (00-193 Warszawa).

10. Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych przed bezprawnym ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem danych przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem danych osobowych w sposób niezgodny z przepisami RODO.

Administrator danych podejmuje w celu zabezpieczenia powierzonych danych osobowych środki techniczne i organizacyjne spełniające wymogi RODO, w szczególności środki wymienione w art. 24 oraz art. 32 RODO, zapewniające poufność, integralność i dostępność usług przetwarzania przekazanych danych osobowych.

11. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych na profilach społecznościowych

Jeśli polubisz lub w inny sposób dołączysz do naszego profilu w mediach społecznościowych (np. Facebook, Instagram, TikTok, Google) będziemy przetwarzać Twoje dane, które podasz w danym medium i do których będziemy mieli dostęp. W celu zakończenia przetwarzania można zakończyć subskrypcję naszego profilu.

 1. Twoje dane osobowe przetwarzamy na naszych profilach w celu:
  1. zarządzania naszymi profilami w portalach społecznościowych, w tym w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa uczestników dyskusji na naszych profilach oraz usuwania komentarzy naruszających prawo, dobre obyczaje lub regulamin portalu społecznościowego na którym prowadzimy nasz profil;
  2. prowadzenia z korespondencji związanej z tematem naszego profilu i wszystkimi tematami, z którymi się do nas zwrócisz;
  3. marketingu naszych usług, w tym w oparciu o profilowanie;
  4. analizy aktywności użytkowników naszych profili, w tym w celu zbierania danych o liczbie polubień, komentarzy i udostępnień naszego profilu lub zamieszczonych na nim treści;
  5. prowadzenia konkursów na naszych profilach.
 1. Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający m.in. na: zapewnianiu porządku i bezpieczeństwa na naszych profilach poprzez moderację wpisów i komentarzy użytkowników naszych profili; budowaniu pozytywnych relacji z użytkownikami naszych profili, w szczególności poprzez prowadzenie z nimi korespondencji; marketingu naszych usług, w tym wyświetlania komunikatów reklamowych w danym portalu społecznościowym, nawet poza naszym profilem; analizie aktywności użytkowników naszych profili, aby jak najlepiej dopasować zamieszczane tam treści do ich potrzeb.
 2. Twoje dane osobowe przechowujemy przez następujące okresy:
  1. w przypadku skierowania do nas pytań lub reklamacji – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytania oraz w celach dowodowych, do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających z Kodeksu Cywilnego;
  2. w przypadku marketingu naszych usług – do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, jednak nie dłużej niż do momentu zaprzestania obserwowania przez Ciebie naszego profilu;
  3. w przypadku analizy aktywności i konieczności zapewnienia porządku na naszych profilach – do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu w oparciu o Twoją szczególną sytuację oraz uznania go za zasadny, jednak nie dłużej niż do momentu zaprzestania obserwowania naszego profilu.
 1. Informację o współadministrowaniu danych przez Meta Platforms Inc. (Facebook) i Plotyn Med znajdują się tutaj.
 2. Informacja o przetwarzaniu danych przez Facebook znajduje się tutaj.
 3. Informacja o przetwarzaniu danych przez Instagram znajduje się tutaj.
 4. Polityka prywatności Google Inc. znajduje się tutaj.
  1. Polityka Prywatności TikTok znajduje się tutaj.
12. Informacja o plikach cookie
 1. W naszym Serwisie wykorzystujemy ciasteczka (pliki cookies).
 2. Ciasteczka (pliki cookies) są niewielkimi plikami tekstowymi przechowywanymi na urządzeniach użytkowników podczas przeglądania strony internetowej Serwisu. Są one wykorzystywane w celu ułatwienia korzystania z Serwisu, poprawienia jakości usług oraz umożliwienia analizy ruchu i zachowań użytkowników.
 3. Ciasteczka mogą być stałe (trwałe) lub tymczasowe (sesyjne). Stałe ciasteczka są przechowywane na urządzeniu użytkownika przez określony czas lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika. Tymczasowe ciasteczka są usuwane po zamknięciu przeglądarki.
 4. Wykorzystujemy ciasteczka własne oraz ciasteczka stron trzecich. Ciasteczka własne są wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania strony Serwisu, personalizacji treści, zapisywania preferencji użytkowników oraz analizy statystyk. Ciasteczka stron trzecich są wykorzystywane przez zewnętrzne narzędzia analityczne, reklamowe oraz do integracji z mediami społecznościowymi.
 5. Użytkownicy mają prawo kontrolować i ograniczać sposób, w jaki ciasteczka są wykorzystywane na stronie Serwisu. Większość przeglądarek internetowych umożliwia zarządzanie plikami cookies, w tym blokowanie, ograniczanie lub usuwanie ciasteczek. Szczegółowe informacje na temat zarządzania ciasteczkami można znaleźć w ustawieniach przeglądarki użytkownika.
 6. Należy pamiętać, że wyłączenie lub ograniczenie ciasteczek może wpłynąć na funkcjonalność Serwisu oraz jakość świadczonych usług.
 7. W  naszym Serwisie wykorzystujemy różne rodzaje ciasteczek, aby lepiej dostosować się do potrzeb użytkowników i zapewnić optymalne korzystanie z Serwisu. 
 8. Ciasteczka techniczne: są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony Serwisu. Umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika, obsługę formularzy, zapamiętywanie preferencji oraz zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu.
 9. Ciasteczka marketingowe: pozwalają na personalizację reklam oraz prowadzenie działań remarketingowych, które są dostosowane do zainteresowań i preferencji użytkowników. Służą również do mierzenia skuteczności kampanii reklamowych oraz optymalizacji treści reklamowych.
 10. Ciasteczka analityczne: są wykorzystywane do zbierania informacji o sposobie korzystania z Serwisu przez użytkowników, takich jak liczba odwiedzin, podstrony odwiedzane, czas spędzony na stronie Serwisu czy źródło ruchu. Uzyskane dane pomagają w analizie i optymalizacji strony Serwisu, poprawiając jej funkcjonowanie i dostosowując treści do potrzeb użytkowników.
A.   Dlaczego korzystamy z ciasteczek?
 1. Komfort korzystania z Serwisu: ciasteczka (pliki cookies) mogą znacząco wpłynąć na komfort korzystania z Serwisu.  
 2. Personalizacja treści: ciasteczka pozwalają na dostosowanie wyświetlanych treści do preferencji i zainteresowań użytkownika, co sprawia, że Serwis staje się bardziej atrakcyjny i użyteczny.
 3. Zapamiętywanie ustawień: dzięki ciasteczkom strona Serwisu może zapamiętać wybrane przez użytkownika ustawienia, takie jak język, układ czy kolorystyka, co pozwala na szybsze i wygodniejsze korzystanie z Serwisu.
 4. Logowanie: ciasteczka umożliwiają przechowywanie informacji o zalogowanym użytkowniku, co pozwala na łatwe przełączanie się między różnymi sekcjami Serwisu bez konieczności ponownego logowania.
 5. Utrzymanie sesji: dzięki ciasteczkom Serwis może śledzić aktywność użytkownika na różnych podstronach, co pozwala na łatwe wracanie do ostatnio odwiedzanych sekcji lub kontynuowanie niedokończonych działań, takich jak wypełnianie formularzy.
 6. Optymalizacja wydajności: ciasteczka mogą być wykorzystane do analizy ruchu i zachowań użytkowników w Serwisie, co pomaga w optymalizacji jego wydajności oraz dostarczaniu treści o wysokiej jakości.
 7. Reklamy: ciasteczka umożliwiają wyświetlanie spersonalizowanych reklam, które są dopasowane do zainteresowań i potrzeb użytkownika. Dzięki temu, reklamy są mniej inwazyjne i bardziej adekwatne.
 8. Integracja z mediami społecznościowymi: ciasteczka pozwalają na integrację z portalami społecznościowymi, takimi jak Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, co umożliwia łatwe udostępnianie treści oraz korzystanie z dodatkowych funkcji, takich jak komentowanie czy polubienia.
B.   Funkcje ciasteczek technicznych
 1. Utrzymanie sesji użytkownika: ciasteczka techniczne umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika podczas poruszania się po Serwisie, co pozwala na przechodzenie między różnymi sekcjami witryny bez konieczności ponownego logowania czy wprowadzania tych samych informacji.
 2. Zapamiętywanie preferencji użytkownika: dzięki ciasteczkom technicznym strona Serwisu może przechowywać informacje na temat preferencji użytkowników, takie jak wybrany język, wielkość czcionki, ustawienia kolorystyczne czy inne elementy personalizacji.
 3. Obsługa formularzy: ciasteczka techniczne wspomagają funkcjonowanie formularzy na stronach Serwisu, takich jak formularze logowania, rejestracji czy kontaktowe, zapewniając prawidłowe przetwarzanie danych wprowadzanych przez użytkowników.
 4. Optymalizacja wydajności strony Serwisu: użycie ciasteczek technicznych umożliwia monitorowanie wydajności strony Serwisu oraz szybkość ładowania poszczególnych elementów, co pozwala na optymalizację i poprawę jakości świadczonych usług.
 5. Bezpieczeństwo: ciasteczka techniczne pomagają w zapewnieniu bezpieczeństwa witryny i jej użytkowników, na przykład poprzez weryfikację tożsamości użytkowników, wykrywanie prób włamań czy ochronę przed atakami typu CSRF (Cross-Site Request Forgery).
C.   Funkcje ciasteczek analitycznych
 1. Pomiar ruchu na stronie Serwisu: ciasteczka analityczne pozwalają na monitorowanie liczby odwiedzin, unikalnych użytkowników i wyświetleń stron, co daje ogólny obraz popularności i wydajności witryny Serwisu.
 2. Analiza zachowań użytkowników: dzięki ciasteczkom analitycznym można zbierać informacje o sposobie, w jaki użytkownicy poruszają się po stronie Serwisu, na przykład czas spędzony na poszczególnych podstronach, ścieżki nawigacji oraz miejsca, w których opuszczają witrynę.
 3. Optymalizacja konwersji: ciasteczka analityczne pomagają w identyfikowaniu elementów strony Serwisu, które wpływają na skuteczność osiągania celów biznesowych, takich jak rejestracja, złożenie zamówienia czy wypełnienie formularza kontaktowego.
 4. Segmentacja użytkowników: użycie ciasteczek analitycznych umożliwia grupowanie użytkowników według różnych kryteriów co pozwala na lepsze dostosowanie treści i oferty do potrzeb poszczególnych segmentów.
 5. Testowanie A/B: ciasteczka analityczne są wykorzystywane do przeprowadzania testów A/B, które polegają na porównaniu dwóch wersji stron dostępnych w Serwisie, aby sprawdzić, która z nich lepiej spełnia założone cele. Testy te pomagają w optymalizacji wyglądu, funkcjonalności i treści witryny.
D.   Funkcje ciasteczek reklamowych
 1. Spersonalizowane reklamy: ciasteczka marketingowe umożliwiają wyświetlanie reklam dopasowanych do zainteresowań, preferencji i historii przeglądania użytkownika, co sprawia, że są one bardziej atrakcyjne i efektywne.
 2. Remarketing: dzięki ciasteczkom marketingowym można śledzić użytkowników, którzy odwiedzili witrynę, ale nie dokonali zakupu lub innej akcji, i ponownie kierować do nich reklamy, aby zachęcić do powrotu na stronę Serwisu i finalizacji transakcji.
 3. Pomiar skuteczności reklam: ciasteczka reklamowe pozwalają na monitorowanie wyników kampanii reklamowych, takich jak liczba kliknięć, konwersji czy wyświetleń, co umożliwia optymalizację strategii marketingowej.
 4. Zarządzanie reklamami w wielu kanałach: użycie ciasteczek marketingowych ułatwia koordynację i integrację działań reklamowych prowadzonych w różnych kanałach, takich jak wyszukiwarki, media społecznościowe czy strony partnerskie.
 5. Testowanie i optymalizacja treści reklamowych: ciasteczka marketingowe są wykorzystywane do przeprowadzania testów A/B oraz innych metod analizy, które pozwalają na ocenę, jakie przekazy, formaty czy kreatywności reklamowe są najbardziej skuteczne i angażujące dla użytkowników.
Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. O wszelkich zmianach Polityki prywatności zostaniesz poinformowana/y.
 
Zbierane przez nas ciasteczka to: