Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Regulamin Serwisu Szkoła Psychoterapii Gestalt

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin zawiera wszystkie ważne informacje dotyczące Usług, które świadczymy dla naszych Użytkowników za pośrednictwem strony internetowej www.szkolagestalt.pl. Regulamin określa ponadto kwestie dotyczące funkcjonowania Serwisu, minimalnych wymagań technicznych, zakresu oferowanych Usług oraz zasady korzystania z naszych Usług wraz z przysługującymi naszym Użytkownikom prawami i obowiązkami.

Regulamin, w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 6 lutego 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

Serwis szkolagestalt.pl oferuje Usługi, których dostawcą jest firma Plotyn Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Filona 16, 02-658 Warszawa. Jesteśmy zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000578633, numerem NIP: 5213708783 oraz numerem REGON: 362687137. Nasz kapitał zakładowy wynosi 5.000 złotych.

Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, niemniej bez akceptacji Regulaminu nie jest możliwe zawarcie Umowy o świadczenie Usług.

Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności podawania danych cudzych bez ich zgody lub nieprawdziwych.

Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w Serwisie w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.

Definicje

Oto kilka definicji, które będą wykorzystywane w dalszej części Regulaminu, aby ułatwić zrozumienie zawartości tego dokumentu:

Dostęp do E-Szkoleń: różnorodne nagrania, teksty lub inne treści związane z tematyką zdrowia psychicznego i psychoterapii w nurcie Gestalt, do których masz możliwość uzyskania dostępu poprzez zakup w Serwisie.

E-Dziekanat – system elektroniczny umożliwiający administrację szkoleń długoterminowych realizowanych w formie stacjonarnej, wchodzących w zakres Usług Edukacyjnych.

Konsument: każdy Użytkownik, który korzysta z Serwisu w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto: oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika; utworzenie i prowadzenie w ramach Serwisu Konta stanowi Usługę.

Newsletter: jedna z oferowanych przez nas Usług, polegająca na przesyłaniu na Twój adres e-mail treści cyfrowych zawierających informacje o tematyce zdrowia psychicznego, psychoterapii w nurcie Gestalt, a także aktualności związanych z naszymi inicjatywami, w tym treści o charakterze handlowym.

Opłata: kwota, którą należy opłacić w celu skorzystania z oferowanych przez nas odpłatnych Usług.

Polityka Prywatności – dokument stanowiący własność Usługodawcy, regulujący kwestie przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz zasady korzystania przez Usługodawcę z plików cookies.

Regulamin: niniejszy dokument, określający zakres oferowanych Usług oraz zasady korzystania z nich, a także związane z powyższym prawa i obowiązki Użytkownika i Usługodawcy.  

Serwis: strona internetowa dostępna pod domeną szkolagestalt.pl oraz wszystkie jej funkcjonalności pozwalające na dostęp do Usług.

Siła wyższa: zdarzenie, którego nie można było przewidzieć (przy zachowaniu odpowiedniej staranności), które jest zewnętrzne zarówno w stosunku do Ciebie, jak i do nas, i któremu nie mogliśmy się przeciwstawić. Chodzi tutaj o różne zdarzenia, takie jak np. ataki hakerskie, działania władzy publicznej, katastrofy naturalne, wprowadzenie złośliwego oprogramowania do Serwisu albo awarie techniczne.

Usługi: w świetle niniejszego Regulaminu w zakres Usług wchodzą: Usługa Edukacyjna, Warsztaty), Usługa Superwizji, Konto, Newsletter, Dostęp do E-Szkoleń  Dostęp do bazy danych Specjalistów. 

Usługa Edukacyjna: szkolenie w formie stacjonarnej, którego realizacja jest rozłożona w czasie (minimum 6 miesięcy). Usługa Edukacyjna wymaga rejestracji w E-Dziekanacie oraz przejścia procesu rekrutacyjnego, którego końcowym efektem jest zawarcie Umowy, dostępnej w tymże systemie. Realizacja Usługi Edukacyjnej podlega Regulaminowi Szkoły Psychoterapii, do którego dostęp Konsument uzyskuje w momencie wyrażenia chęci wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.   

Usługa Superwizji: usługa świadczona przez Specjalistę (Superwizora) na rzecz Konsumenta. Świadczenie usługi może odbyć się w formie stacjonarnej lub online.

Dostęp do Bazy danych Specjalistów – możliwość nawiązania kontaktu i współpracy ze Specjalistami, którzy współpracują z Usługodawcą.

Usługodawca: Plotyn Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-658), przy ul. Filona 16. KRS: 0000578633, NIP: 5213708783, REGON: 362687137 o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 złotych, email: recepcja@szkolagestalt.pl, tel.: 884 921 921.

Umowa: umowa o świadczenie Usług zawierana pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą w celu skorzystania z poszczególnych Usług przez Użytkownika.

Umowa o świadczenie Usługi Edukacyjnej: dokument określający prawa i obowiązki zarówno Usługodawcy jak i Konsumenta w zakresie świadczenia Usługi Edukacyjnej w formie stacjonarnej. Umowa o świadczenie Usługi Edukacyjnej jest zawierana w formie elektronicznej przez obie strony za pośrednictwem E-Dziekanatu.

Specjalista: osoba, która ma właściwe kwalifikacje (np. psycholog, psychoterapeuta, trener, superwizor) i która świadczy na Twoją korzyść Usługi edukacyjne lub Usługę Superwizji.

Użytkownik: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu. Warunkiem korzystania z Usług oferowanych za pośrednictwem Strony jest osiągnięcie przez Użytkownika pełnoletności.

Warsztaty: jednorazowe szkolenie odbywające się w formie stacjonarnej lub online, trwające od 8 do 50 godzin. Warsztaty to również treningi terapeutyczne, seminaria superwizyjne. 

1. Serwis

 1. Minimalnymi wymaganiami technicznymi, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, w tym korzystania z Serwisu i Usług jest posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w aktualną przeglądarkę internetową: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge oraz dostęp do poczty elektronicznej, a także włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 2. Serwis będący usługą cyfrową lub zapewniający dostęp do treści cyfrowych, może korzystać z Twojego środowiska cyfrowego (takiego jak połączenie internetowe, oprogramowanie i sprzęt) w zakresie koniecznym do prawidłowego świadczenia Usług. Innymi słowy, w zależności od rodzaju Usługi, mogą być wykorzystywane:
  1. Twoja przeglądarka internetowa, w tym pliki Cookies lub inne dane (jeśli zdecydujesz się na ich zapisanie),
  2. Kamera i mikrofon Twojego urządzenia, jeśli korzystasz z Usługi edukacyjnej w formie elektronicznej.
 3. Serwis jest dostępny dla użytkowników poprzez standardowo używane i powszechnie znane urządzenia, takie jak tablety, komputery oraz telefony. Niemniej jednak, nie możemy zagwarantować pełnej funkcjonalności Serwisu na innych, nietypowych urządzeniach, które nie są typowo wykorzystywane do korzystania z podobnych stron, pomimo że posiadają dostęp do Internetu.
 4. Masz prawo korzystać z Serwisu jedynie zgodnie z zawartymi w Regulaminie postanowieniami oraz obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku naruszenia którejkolwiek z tych zasad, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia działań opisanych w sekcji “Naruszenie Regulaminu”.
 5. Serwis jest miejscem, które odwiedzają różne osoby, zarówno Specjaliści, jak i pozostali Użytkownicy. W związku z tym:
  1. Nie możesz umieszczać w Serwisie żadnych treści niezgodnych z prawem,
  2. Nie możesz podejmować działań, które naruszają obowiązujące przepisy lub normy etyczne,
  3. Nie możesz podejmować działań, które mogą zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu lub Usług,
  4. Powinieneś powstrzymać się od podejmowania działań, które mogą spowodować szkodę lub inne negatywne skutki zarówno po naszej stronie, jak i po stronie innych użytkowników Serwisu.
 6. Serwis oraz wszelkie jego elementy (włączając w to design, logo) stanowią nasze prawa własności intelektualnej (prawa autorskie, prawa własności gospodarczej). Mogą również być objęte ochroną jako znaki towarowe lub wzory przemysłowe. Nie masz uprawnienia do kopiowania, reprodukowania ani dystrybucji tych elementów, chyba że otrzymasz od nas wyraźną, pisemną zgodę w tej sprawie. W przypadku naruszenia tych praw, będziemy zmuszeni podjąć odpowiednie działania w celu ochrony naszych praw.
 7. Po założeniu Konta, jeżeli wyrazisz na to odrębną zgodę, możesz oczekiwać, że będziemy wysyłać do Ciebie wiadomości na Twój adres e-mail. Te wiadomości mogą zawierać informacje o zmianach w Regulaminie, nowościach dotyczących Usług, wprowadzonych funkcjonalnościach oraz promocjach przez nas udostępnianych.

2. Konto

 1. Aby skorzystać z oferowanych przez nas Usług, potrzebne jest utworzenie Konta. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące procesu zakładania Konta są dostępne w Serwisie.
 2. Usługę Konta świadczymy bezpłatnie, jednocześnie gromadząc Twoje dane osobowe wyłącznie w celu realizacji Umowy zapewniającej dostęp do funkcji oferowanych przez Konto.
 3. Twoje Konto zawiera informacje, które udostępniłeś nam podczas rejestracji w Serwisie.
 4. Nie jesteś uprawniony do przenoszenia żadnych praw ani obowiązków związanych z Kontem na inną osobę, chyba że otrzymasz od nas wyraźną i jednoznaczną zgodę w tej kwestii.

3. Usługi

 1. Serwis oferuje Ci szereg Usług (odpłatnie albo bezpłatnie, w zależności od Umowy albo od typu Usługi):
  1. Dostęp do E-Szkoleń (odpłatny):
   1. szkolenia on-line;
   2. VOD,
  2. dostęp do innych materiałów szkoleniowych w formie cyfrowej Usługa Edukacyjna (odpłatna): Serwis stanowi narzędzie, za pomocą którego następuje wymiana informacji niezbędnych do świadczenia Usługi Edukacyjnej w formie stacjonarnej,
  3. Usługa Superwizji (odpłatna)
   1. W formie elektronicznej, on-line;
   2. W formie stacjonarnej (Serwis stanowi narzędzie, za pomocą którego następuje wymiana informacji niezbędnych do świadczenia Usługi Superwizji),
  4. Konto (bezpłatne),
  5. Newsletter (bezpłatny),
  6. Dostęp do bazy danych Specjalistów (bezpłatny).
 2. Sposób dostępu do Usługi zależy od jej rodzaju:
  1. Warsztaty będą realizowane w lokalizacji wskazanej przez Usługodawcę w opisie Usługi lub online przy użyciu linku aplikacji umożliwiającej świadczenie Usługi. Konsument ma dostęp do Warsztatu po dokonaniu płatności w Serwisie,
   1. Zobowiązania Usługodawcy w związku z realizacją Usługi Warsztaty:
    1. Zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej, 
    2. Obsługa administracyjo-techniczna Warsztatu.
   2. Usługodawca nie zapewnia zakwaterowania ani wyżywienia Uczestnika w okresie trwania Warsztatu, jak również nie ponosi kosztów dojazdów Uczestnika na Warsztat. 
   3. Usługodawca zobowiązuje się do wydania Uczestnikowi zaświadczenia o ukończeniu Warsztatu pod warunkiem: uczestniczenia we wszystkich godzinach zajęć prowadzonych w ramach Warsztatu, uregulowania w całości opłat określonych w niniejszej Umowie. 
   4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu Warsztatu lub rezygnacji z jego przeprowadzenia w przypadku braku minimalnej liczby chętnych lub gdy z przyczyn niezależnych od Szkoły przeprowadzenie Warsztatu w pierwotnym terminie nie jest możliwe. W takim przypadku Usługodawca poinformuje Uczestnika o kolejnym możliwym terminie albo rezygnacji z przeprowadzenia Warsztatu. Jeżeli nowy termin Warsztatu nie zostanie uzgodniony z Uczestnikiem, bądź nie wyrazi on zainteresowania udziałem w innym terminie albo Usługodawca podejmie decyzję o rezygnacji z Warsztatu, Uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonych opłat w pełnej wysokości. 
   5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do możliwości przeprowadzenia Warsztatu w formule online, jeśli narzucone zostaną obostrzenia epidemiologiczne.
  2. Usługa Edukacyjna jest realizowana na podstawie warunków określonych w Umowie o świadczenie Usługi Edukacyjnej.
  3. Dostęp do E-Szkoleń będzie dostępny po zarejestrowaniu Konta, po dokonaniu płatności. W zależności od typu Usługi Edukacyjnej w formie elektronicznej, może być ona dostępna w trybie natychmiastowym, albo w terminie, o którym informował opis Usługi,
  4. Usługa Superwizji będzie realizowana w terminie i w formie ustalonej w momencie zawierania Umowy i po dokonaniu płatności,
  5. Usługa Konto, Newsletter, Dostęp do Bazy Danych Specjalistów będzie dostępna po wprowadzeniu wymaganych danych do Serwisu i zatwierdzeniu chęci uzyskania tych Usług w trybie natychmiastowym.
  6. Uczestnik zobowiązuje się do uczestniczenia w Warsztacie.

  7. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że materiały otrzymane od Usługodawcy w ramach Warsztatu nie mogą być kopiowane ani powielane bez zgody osób uprawnionych, ani wykorzystywane w inny sposób naruszający prawa autorskie pomiotu uprawnionego.
 3. W przypadku Usługi Dostęp do E-Szkoleń, nie jesteś uprawniony do tworzenia ani współtworzenia żadnych treści w wyniku swoich działań.
 4. W ramach Usługi Dostępu E-Szkoleń udostępniamy Ci różnorodne treści cyfrowe poprzez Serwis. Aby uzyskać dostęp do tych treści, konieczne jest zalogowanie się na Konto, na którym nabyłeś uprawnienia do ich przeglądania.
 5. Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania poszczególnych usług są dostępne w treści Serwisu. W pewnych sytuacjach możemy wprowadzać nowe usługi w ramach Serwisu. Wprowadzenie nowych usług niekoniecznie będzie oznaczało zmianę Regulaminu, chyba że taka zmiana jest niezbędna z uwagi na charakter nowych usług.
 6. W przypadku złożenia zamówienia na daną usługę, przedstawimy Ci niezbędne i wymagane przez prawo informacje, najpóźniej w chwili wyrażenia przez Ciebie woli podpisania umowy.
 7. Usługi mogą być świadczone zarówno przez nas, jak i przez naszych partnerów.

4.    Newsletter

 1. Zapisanie na Newslettera jest możliwe przez:
  1. Założenie konta w E-Dziekanacie (jeśli Konsument wyrazi zgodę zapis do Newslettera),
  2. Zapis na Newslettera możliwy bezpośrednio na stronie Serwisu,
  3. Wypełnienie formularza kontaktu na stronie Serwisu lub na stronach lądowania powiązanych z Serwisem.
 2. Newsletter jest wysyłany przez aplikację MailerLite (zapoznaj się z Polityką Prywatności MailerLite)
 3. Usługę w ramach subskrypcji Newslettera świadczymy bezpłatnie, a Twoje dane osobowe są przetwarzane jedynie w celu realizacji usługi Newslettera.
 4. W Newsletterze będziemy zawierać:
  1. Ciekawe informacje o tematyce zdrowia psychicznego oraz psychoterapii Gestalt,
  2. Aktualne informacje dotyczące bieżącej działalności Usługodawcy,
  3. Oferty naszych Usług,
  4. Nowości, które będą dostępne w naszym Serwisie.
 5. Masz prawo do rezygnacji z usługi Newslettera w dowolnym momencie. W każdym wysyłanym przez nas mailingu jest odpowiedni do tego przycisk umieszczony w stopce maila.
 6. Z chwilą rezygnacji z Usługi Newslettera zaprzestaniemy przesyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika Newsletter.
 7. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownej subskrypcji Usługi Newsletter.

5.    Opłaty

 1. Jeśli dana Usługa, jest objęta opłatą, istnieją różne sposoby dokonania płatności:
  1. Wykorzystując funkcjonalności umożliwiające dokonanie natychmiastowego przelewu,
  2. Dokonując zwykłego lub internetowego przelewu na nasz rachunek bankowy o numerze, który jest dostępny na Stronie Serwisu oraz w potwierdzeniu zamówienia. 
 2. Serwis nie dostosowuje Opłat indywidualnie na podstawie automatycznego podejmowania decyzji. Warto jednak mieć na uwadze, że Opłaty mogą się różnić w zależności od konkretnego Użytkownika i są ponoszone bezpośrednio przez każdego z nich lub poprzez podmioty, z którymi Użytkownik związany jest jakąkolwiek umową cywilno-prawną.
 3. W niektórych sytuacjach możemy oferować obniżkę Opłat, na przykład poprzez udostępnienie kodu rabatowego, który można wprowadzić podczas składania zamówienia.
 4. Jeśli korzystasz z Usług, które obejmują Dostęp do E-Szkoleń masz możliwość zgodzić się na płatności okresowe. To oznacza, że środki będą automatycznie pobierane ze wskazanej (i wprowadzonej w Serwis) przez Ciebie karty płatniczej za określone okresy subskrypcji Usług dostępnych w Serwisie. Pamiętaj, że masz możliwość w dowolnym momencie zrezygnować z takich płatności za pośrednictwem funkcji dostępnych w Serwisie. Niemniej jednak, warto mieć na uwadze, że zakończenie takich płatności spowoduje zablokowanie Usługi Dostęp do E-Szkoleń po zakończeniu ostatnio opłaconego okresu subskrypcji.
 5. Jeśli stracisz prawo do odstąpienia od Umowy zgodnie z opisem w Regulaminie, nie będzie możliwości uzyskania zwrotu wniesionych Opłat (np. gdy Usługa została już wykonana).

6.     Nasze obowiązki

 1. Naszym obowiązkiem jest zadbanie o sprawne działanie techniczne Serwisu oraz o dostęp do Usług, w tym, do Materiałów.
 2. Naszym obowiązkiem jest zadbanie o zgodność naszych Usług z Umową, którą z Tobą zawieramy.
 3. Nie ponosimy odpowiedzialności:
  1. za szkody spowodowane niezgodnym z Regulaminem lub niezgodnym z prawem wykorzystywaniem Serwisu, na przykład powstałych przez podanie przez Ciebie nieprawdziwych danych w ramach Konta lub składanie nieuprawnionego zamówienia na odpłatne Usługi,
  2. jeśli udostępniłeś swoje dane logowania (login i hasło) do Konta osobom trzecim,
  3. w przypadku wykrycia złośliwego lub szkodliwego oprogramowania (malware), które zostało nielegalnie wprowadzone w treści Serwisu przez osoby trzecie,
  4. za usunięcie Konta przez Ciebie,
  5. w przypadku krótkotrwałych utrudnień lub braku dostępu do Serwisu związanych z pracami naprawczymi, modernizacyjnymi lub innego rodzaju,
  6. za przerwy w działaniu Serwisu wynikające z działania siły wyższej, awarii spowodowanych wadliwym funkcjonowaniem sprzętu, oprogramowania lub łączy telekomunikacyjnych (systemów teleinformatycznych), których utrzymanie nie leży w gestii Usługodawcy,
  7. za utracone przez korzyści spowodowane bezpośrednio lub pośrednio działaniem, nie działaniem lub też jego błędnym działaniem Serwisu.

7.    Odstąpienie od Umowy przez Konsumenta

 1. Po złożeniu zamówienia na dowolną Usługę (płatną), potwierdzimy zawarcie Umowy dotyczącej danej Usługi, przed jej rozpoczęciem jej realizacji.
 2. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Możesz to zrobić za pośrednictwem poczty elektronicznej, korzystając z adresu e-mail, np. recepcja@szkolagestalt.pl, poprzez Serwis lub też listownie na nasz adres.
 3. Termin odstąpienia od Umowy to 14 dni od jej zawarcia.
 4. Nie przysługuje Ci prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach, kiedy Umowa dotyczy Usługi wyświadczonej już w momencie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Nie przysługuje Ci też prawo do odstąpienia od Umowy, której przedmiotem jest Usługa Dostęp do E-Szkoleń – jeżeli wcześniej wyraziłeś zgodę na udostępnienie treści cyfrowych za pomocą funkcjonalności naszego Serwisu, nie możesz odstąpić od Umowy po rozpoczęciu okresu, w którym dane treści są dla Ciebie udostępnione.
 6. Poinformujemy Cię o otrzymaniu Twojego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Poinformujemy Cię także w przypadku, gdy według nas prawo do odstąpienia od Umowy Ci nie przysługuje.
 7. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy, zwrócimy Ci uiszczoną przez Ciebie Opłatę w terminie 14 dni od dnia doręczenia nam oświadczenia, przy użyciu tej samej metody płatności, którą Ty wykorzystałeś do dokonania płatności.

8.    Naruszenie regulaminu

 1. Jeżeli będziesz korzystać z Serwisu w sposób niezgodny z przepisami prawa lub z postanowieniami niniejszego Regulaminu, będziemy upoważnieni do podjęcia stosownych czynności wedle naszego wyboru. Czynności te to:
  1. Wysłanie Ci ostrzeżenia,
  2. Nałożenie tymczasowej blokady na Twoje Konto,
  3. Nałożenie trwałej blokady na Twoje Konto oraz wypowiedzenie Ci Umowy ze skutkiem natychmiastowym,
  4. Uniemożliwienie Ci utworzenia nowego Konta w naszym Serwisie.
 2. O podjęciu którejkolwiek z wyżej wymienionych czynności zostaniesz przez nas poinformowany/a drogą mailową. W wiadomości opiszemy przyczyny naszej decyzji.

9.  Reklamacje

 1. Reklamacje co do jakości świadczonych przez nas Usług możesz przesyłać mailowo na adres: recepcja@szkolagestalt.pl lub pisemnie na adres: ul. Filona 16, 02-658 Warszawa.
 2. W Reklamacji ważne jest zawarcie informacji, które pozwolą nam zidentyfikować Użytkownika zgłaszającego Reklamację (dane kontaktowe) wraz z krótkim opisem na czym polegały nieprawidłowości w Usłudze, a także oczekiwania wobec nas co do rozstrzygnięcia sprawy.
 3. Termin rozpatrywania Reklamacji to 14 dni kalendarzowych od jej otrzymania, jeśli posiadamy wszystkie informacje, które pozwalają nam zidentyfikować Użytkownika składającego Reklamację. Jeśli nie posiadamy informacji, pozwalających nam zidentyfikować Użytkownika składającego reklamację, okres wspomnianych 14 dni kalendarzowych rozpoczyna się w momencie, w którym taka identyfikacja jest możliwa.
 4. Odpowiedź na reklamację prześlemy drogą mailową. Nasza odpowiedź na reklamację jest ostateczna.

10. Dane osobowe

 1. Informacje o tym, w jaki sposób obsługujemy dane osobowe Użytkowników naszego Serwisu opisane są w Polityce Prywatności.
 2. W przypadku, gdy podmiotem świadczącym Usługę Superwizji nie jesteśmy my, ale jest nim osoba trzecia (Specjalista – superwizor), jesteśmy zobowiązani do przekazania temu podmiotowi Twoich danych osobowych niezbędnych do wyświadczenia Usługi Superwzji.
 3. Osoba trzecia (Specjalista – Superwizor), o której mowa w punkcie 2. Zobowiązana jest do poinformowania Ciebie o zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przez nią wykorzystywane.

.

11.    Techniczna sprawność Serwisu

 1. Dołożymy wszelkich starań, by Serwis działał poprawnie.
 2. Zapewnimy ciągłość działania Serwisu w zakresie od nas zależnym (konsekwencje zdarzeń związanych z przypadkami działania Siły Wyższej nie wchodzą w zakres naszej odpowiedzialności za poprawność funkcjonowania Serwisu).
 3. Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzania okresowych prac konserwacyjnych Serwisu, aktualizacji, modernizacji. W przypadkach, w których treści Serwisu miałaby zostać zablokowane lub niedostępne przez okres dłuższy niż 1 dzień roboczy, użytkownicy Serwisu zostaną o tym poinformowani z wyprzedzeniem przynajmniej 3 dni roboczych.

12.    Zmiana regulaminu

 1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Regulaminu w uzasadnionych przypadkach. Za uzasadnione przypadki uznajemy w szczególności:
  1. Zmianę przepisów prawnych,
  2. Zmianę sposobu prowadzenia przez nas działalności,
  3. Dodanie nowych funkcjonalności do Serwisu,
  4. Modernizacja Serwisu,
  5. Zmiana sposobu działania Serwisu.
 2. Zostaniesz o nas poinformowany/a o zmianie regulaminu w terminie nie krótszym niż 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 3. Jeśli nie zostaniemy przez Ciebie poinformowani o braku zgody na warunki nowego Regulaminu, po upływie owych 14 dni kalendarzowych, automatycznie będą Cię obowiązywać postanowienia nowego Regulaminu.
 4. Poinformujemy Cię o zmianach w Regulaminie nawet jeśli zmiany nie będą miały realnych konsekwencji na Twoje konto, sposób, w jaki do danego momentu korzystałeś ze Serwisu.
 5. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany (usunięcie, aktualizacja) treści cyfrowych będących elementami składowymi Usługi Dostęp do Materiałów, albo Usługi Edukacyjnej w formie elektronicznej.
 6. O zmianach, o których mowa w ustępie 5 będziemy Cię informować drogą mailową.
 7. Zmiany mają służyć ulepszeniu jakości i funkcjonalności Serwisu oraz świadczonych przez niego Usług.

13. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zobowiązań wynikających z Umów, obowiązywać będzie prawo polskie, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta. Niemniej jednak, ten wybór prawa nie ma wpływu na ochronę przysługującą Konsumentowi na mocy obowiązujących przepisów prawa kraju, w którym ma on zwykłe miejsce pobytu.
 2. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia nadal obowiązują w pełnym zakresie. W takim przypadku, nieważne postanowienie lub jego część będzie interpretowana w taki sposób, aby osiągnąć najbliższy intencjom pierwotnie wyrażonym w nieważnym postanowieniu skutek gospodarczy i prawny.

Data wejścia w życie: 01/09/2023.