Program

Rok 0

00

Trening interpersonalno-integracyjny (40 godzin)

Intensywne emocjonalne doświadczenie grupowe przygotowujące studentów do pracy na Roku 0. Integracja grupy. Praktyczne wprowadzenie do procesu grupowego w konwencji Gestalt.


Wprowadzenie do psychoterapii Gestalt (5 x 25 godzin)

Filozoficzne źródła psychoterapii Gestalt (egzystencjalizm, fenomenologia, holizm, Wschód). Psychologia postaci. Teoria pola Kurta Lewina. Paradoksalna teoria zmiany. Świadomość, kontakt, figura-tło, opór, biegunowość. Cykl doświadczenia. Mechanizmy unikania kontaktu. Relacja psychoterapeutyczna.


Analiza Transakcyjna (25 godzin)

Analiza strukturalna - koncepcja „Stanów Ja”. Analiza świadomych i nieświadomych transakcji w kontaktach interpersonalnych. Pozycje psychologiczne. Analiza gier psychologicznych.


Kreatywność (30 godzin)

Praca doświadczeniowa nad przekraczaniem ograniczeń Kreatywnego Ja.


Trening psychoterapeutyczny (40 godzin)

Intensywna grupowa praca psychoterapeutyczna w obszarze problemów emocjonalnych studentów prowadzona w konwencji Gestalt.


Podsumowanie roku (25 godzin)

Asymilacja doświadczeń osobistych i podsumowanie wiedzy zdobytej podczas Roku 0.


Rok 1

01

Warunkiem przyjęcia na ROK 1 jest ukończenie Etapu I Szkoły Psychoterapii Gestalt („Rok 0”) oraz pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Przewidujemy możliwość ukończenia I-go Etapu w innej szkole psychoterapii Gestalt.
Absolwenci innych niż psychologia kierunków studiów będą zobowiązani do odbycia zajęć dodatkowych i uzupełnienia podstawowej wiedzy z zakresu psychologii.

Trening interpersonalny Etyka w psychoterapii Gestalt Zagadnienia prawne w psychoterapii terapii Gestalt Teoria pola w psychoterapii Gestalt Podstawy filozoficzne w psychoterapii Gestalt Ciało w psychoterapii Gestalt Teoria osobowości Gestalt Psychopatologia Diagnoza w terapii Gestalt Klasyfikacja ICD-10 Cykl doświadczenia wg Zinkera Mechanizmy unikania kontaktu Proces terapeutyczny w psychoterapii Eksperyment w psychoterapii indywidualnej Zaliczenie roku Superwizja

Rok 2

02

Praca z oporem wg Enrighta Praktyczne aspekty pracy klinicznej Struktura sesji psychoterapeutycznej Praca ze snem w modalności Gestalt Praca z parą w podejściu Gestalt Praca z adolescentem Proces grupowy Eksperyment w pracy z grupą Podstawy terapii psychoanalitycznej Podstawy terapii poznawczo-behawioralnej Zaliczenie roku Superwizja

Rok 3

03

Praca w obszarze zaburzeń nerwicowych i psychosomatycznych Praca w obszarze zaburzeń osobowości Podstawy terapii systemowej Podstawy terapii psychodynamicznej Praca w obszarze psychozy Praca w obszarze uzależnień Teoria psychoterapii Gestalt- podsumowanie Praktyka psychoterapii Gestalt- podsumowanie Egzamin końcowy Warsztat rozwoju osobistego Superwizja