Program

Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży

STUDIUM PSYCHOTERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY

Studium stanowi przygotowanie do samodzielnego prowadzenia psychoterapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania.


CO JEST WYJĄTKOWE W NASZYM SZKOLENIU?

Budowanie procesu leczenia dziecka/nastolatka na ustanawianiu empatycznej, autentycznej i partnerskiej relacji Rozumienie objawu dziecka/nastolatka jako sposobu radzenia sobie w środowisku, w którym nie potrafi zaspokoić potrzeb lub brak jest bezpiecznej więzi Rozwijanie wszystkich aspektów dziecka/nastolatka: zmysłów, emocji oraz intelektu celem przywrócenia zdrowej samoregulacji i twórczego przystosowania Wykorzystywanie technik projekcyjnych i ekspresyjnych, takich jak: gry, tworzenie opowieści, malowanie, praca z gliną, wizualizacje, praca z piaskiem, zabawa symboliczna, zabawa słowem Doświadczona kadra: Jon Blent, Krystyna Waszkowska-Wójcik, Agata Urbanowicz, Robert Adamczyk.

I. Kryteria kwalifikacji

Warunkiem przyjęcia do Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Gestalt Art jest:


Ukończone studia wyższe oraz doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii dowolnej modalności Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej na podstawie formularza zgłoszenia. Wniesienie w terminie wymaganych opłat

II. Program ogólny

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności stosowania zasad i metodologii Gestalt w pracy z dziećmi i młodzieżą. Będziemy uczyć jak organizować aktywność dziecka/nastolatka na sesjach terapeutycznych, by poprzez nasze interwencje zwiększało świadomość siebie w codziennym życiu i rozwijało swój unikatowy potencjał.


teoretyczne podstawy teorii Gestalt teoria więzi (Bowbly, Stern) i metody korygowania zaburzeń więzi wprowadzenie do teorii rozwoju poznawczego, emocjonalnego i moralnego specyfika budowania terapeutycznej relacji z dzieckiem/nastolatkiem opracowywanie planu leczenia (szacowanie zasobów dziecka/nastolatka) specyfika sposobu kontaktowania i budowania samowsparcia u dziecka/nastolatka regulowanie afektu: wyrażanie i powstrzymywanie tworzenie z dzieckiem/nastolatkiem eksperymentów: poprzez rysunek, pracę z piaskiem, gliną, tworzenie opowieści itp. praca ze wstydem, traumą, żałobą psychopatologia dzieci i młodzieży elementy terapii systemowej współpraca z rodzicami, wspieranie systemu rodzinnego dziecka superwizja pracy z dzieckiem/nastolatkiem

III. Zaliczenia

Zaliczenia odbywają się na podstawie obecności, aktywności podczas zajęć. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest opuszczenie do 2 dni zajęć teoretycznych w ciągu roku – na dyplomie wypisana będzie faktyczna liczba godzin.IV. Warunki zaliczenia Studium i otrzymania dyplomu

Absolwenci Studium otrzymają dyplom ukończenia Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Gestalt Art, warunkiem uzyskania jest:


Obecność na wszystkich zajęciach. Dokonanie opłat za Studium. Praktyka własna pracy z dzieckiem/nastolatkiem. Pisemna analiza sytuacji dziecka w paradygmacie Gestalt.

V. Czas trwania

Szkolenie obejmuje 12 zjazdów po 20 godzin zegarowych. Będzie prowadzone raz w miesiącu piątek-niedziela. W godzinach 15-19 piątek oraz 9-19 sobota-niedziela z dwu godzinną przerwą na obiad.

Dodatkowo dwa zjazdy będę prowadzone przez Jon Blent (zjazdy trzy dniowe)


VI. Koszty Studium

Całkowity koszt Studium wynosi 9999pln brutto. Płatne 2799pln brutto jako wpisowe po akceptacji Komisji i później 12 rat po 600pln brutto.


Rok 0

00

Trening interpersonalno-integracyjny (40 godzin)

Intensywne emocjonalne doświadczenie grupowe przygotowujące studentów do pracy na Roku 0. Integracja grupy. Praktyczne wprowadzenie do procesu grupowego w konwencji Gestalt.


Wprowadzenie do psychoterapii Gestalt (5 x 25 godzin)

Filozoficzne źródła psychoterapii Gestalt (egzystencjalizm, fenomenologia, holizm, Wschód). Psychologia postaci. Teoria pola Kurta Lewina. Paradoksalna teoria zmiany. Świadomość, kontakt, figura-tło, opór, biegunowość. Cykl doświadczenia. Mechanizmy unikania kontaktu. Relacja psychoterapeutyczna.


Analiza Transakcyjna (25 godzin)

Analiza strukturalna - koncepcja „Stanów Ja”. Analiza świadomych i nieświadomych transakcji w kontaktach interpersonalnych. Pozycje psychologiczne. Analiza gier psychologicznych.


Kreatywność (30 godzin)

Praca doświadczeniowa nad przekraczaniem ograniczeń Kreatywnego Ja.


Trening psychoterapeutyczny (40 godzin)

Intensywna grupowa praca psychoterapeutyczna w obszarze problemów emocjonalnych studentów prowadzona w konwencji Gestalt.


Podsumowanie roku (25 godzin)

Asymilacja doświadczeń osobistych i podsumowanie wiedzy zdobytej podczas Roku 0.


Rok 1

01

Warunkiem przyjęcia na ROK 1 jest ukończenie Etapu I Szkoły Psychoterapii Gestalt ("ROK 0") oraz pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Przewidujemy możliwość ukończenia I-go Etapu w innej szkole psychoterapii Gestalt.
Absolwenci innych niż psychologia kierunków studiów będą zobowiązani do odbycia zajęć dodatkowych i uzupełnienia podstawowej wiedzy z zakresu psychologii.

Trening interpersonalno-integracyjny Etyka w psychoterapii Zagadnienia prawne w psychoterapii Teoria pola w psychoterapii Gestalt Podstawy filozoficzne psychoterapii Gestalt Ciało w psychoterapii Gestalt Teoria osobowości Gestalt Psychopatologia Diagnoza w terapii Gestalt Klasyfikacja ICD-10 Cykl doświadczenia wg Zinkera Mechanizmy unikania kontaktu Praca z oporem wg Enrighta Eksperyment w psychoterapii indywidualnej Zaliczenie roku Superwizja

Rok 2

02

Proces terapeutyczny w psychoterapii Gestalt

Praktyczne aspekty pracy klinicznej Struktura sesji psychoterapeutycznej Praca ze snem Praca z parą Praca z adolescentem Proces grupowy Eksperyment w pracy z grupą Psychoanalityczna teoria rozwojowa Podstawy terapii poznawczo-behawioralnej Zaliczenie roku Superwizja

Rok 3

03

Praca w obszarze zaburzeń nerwicowych i psychosomatycznych Praca w obszarze zaburzeń osobowości Podstawy terapii systemowej Podstawy terapii psychoanalitycznej Praca w obszarze psychozy Praca w obszarze uzależnień Teoria psychoterapii Gestalt- podsumowanie Praktyka psychoterapii Gestalt- podsumowanie Egzamin końcowy Warsztat rozwoju osobistego Superwizja